ระบบจัดการนักศึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถตรวจสอบ การลงทะเบียนเรียน ผลการเรียน ตารางเรียนของนักศึกษาได้

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ !

แสดงถานะ ข้อมูลเบื้องต้น

   แสดงถานะข้อมูลการ อาจารย์ และสิทธิในการเป็นที่ปรึกษา

ภายใต้สิทธิที่ปรึกษา

   แสดงรายชื่อนักศึกษาใต้สิทธิที่ปรึกษา พร้อมแสดงสถานะการเป็นนักศึกษาเบื้องต้น

แสดงถานะ ข้อมูลเบื้องต้น

   แสดงถานะข้อมูลการ นักศึกษา

รายวิชาลงทะเบียน

   แสดงรายวิชาลงทะเบียน นักศึกษา ผลการเพิ่ม ถอน รายวิชา

ตารางเรียน

   ตารางเรียนนักศึกษา ตามผลการลงทะเบียนเรียน

ผลการเรียน

   แสดงผลการเรียน รายเทอมของนักศึกษา