แอปพลิเคชั่นสำหรับการใช้งานระบบบริการการศึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ในการตรวจสอบผลการลงทะเบียน ตารางเรียน ผลการเรียน และ การเงิน ของนักศึกษาในที่ปรึกษา

Comming soon !

ลงชื่อเข้าใช้งาน

   ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ ด้วยรหัสอาจารย์ และรหัสผ่านที่กำหนดไว้

หน้าหลัก

   แสดงข้อมูลสิทธิในที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

   ข้อมูลหมู่เรียนที่เป็นที่ปรึกษา

รายละเอียด

   รายละเอียดนักศึกษในหมู่เรียนที่ปรึกษา

หน้าหลักนักศึกษา

   แสดงข้อมูลนักศึกษา และเมนู

การเงินนักศึกษา

   แสดงข้อมูลการเงินนักศึกษาในแต่ล่ะภาคการศึกษา

ผลการเรียนนักศึกษา

   แสดงข้อมูลผลการเรียนนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา

ตารางเรียนนักศึกษา

   แสดงข้อมูลตารางเรียนนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา

ผลการลงทะเบียนเรียน

   แสดงข้อมูลผลการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา