โปรแกรมสำหรับช่วย Authen ดาวน์โหลด

คลิกได้ที่นี้ ! Download

ตั้งค่า

   ตั้งค่า Username และ Password

Authen

   กดปุ่มรูปกุญแจเพื่อ Authen ในการใช้อินเตอร์เน็ต

เรียบร้อย

   โปรแกรมจะถูกย่อลงไป เมื่อทำการ Authen เรียบร้อย เมื่อครบระยะเวลา 4 ชม โปรแกรมจะ Authen อีกครั้ง